English-Turkish translations for eyewitness:

tanık · görgü tanığı · görgü şahidi., görgü şahidi · other translations

eyewitness tanık

Uh, the two eyewitnesses, Conrad Grayson and the helicopter pilot, were questioned last night.

İki tanık da Conrad Grayson ve helikopter pilotu dün gece sorguya çekildi.

Actually, your honor, Mr. Saxon was not the only eyewitness.

Açıkçası Sayın Yargıç, Bay Saxon tek görgü tanığı değil.

And an eyewitness claims that that someone was you.

Ve bir görgü tanığı da, bu kişini sen olduğunu söylüyor.

Click to see more example sentences
eyewitness görgü tanığı

But in this case, an eyewitness identified him as one of the killers.

Fakat bu olayda bir görgü tanığı onu katillerden biri olarak teşhis etti.

No wallet, no ID, and apparently, there were no eyewitnesses.

Cüzdanı yok, kimliği yok ve görünüşe göre görgü tanığı da yok.

This eyewitness software is incredible.

Bu görgü tanığı yazılımı inanılmaz.

Click to see more example sentences
eyewitness görgü şahidi., görgü şahidi

And with only one eyewitness, with two conflicting statements?

Fakat sadece bir görgü şahidi ve iki çelişkili ifadeyle?

Two eyewitnesses and a statement.

İki görgü şahidi ve bir ifade.

No sign of calleigh. No eyewitnesses either.

Calleigh'den iz yok, görgü şahidi de yok.

Click to see more example sentences