English-Turkish translations for faculty:

fakülte, fakülteler, fakülte. · öğretim · other translations

faculty fakülte, fakülteler, fakülte.

We, uh We started looking for links between Barrow, faculty and students last night.

Biz de dün gece Barrow, fakülte ve öğrenciler arasında bağlantılar aramaya başladık.

I'm your faculty advisor. I read your application.

Ben senin fakülte danışmanınım Başvuru formunu okudum.

A very good faculty is there.

Çok iyi bir fakültesi var.

Click to see more example sentences
faculty öğretim

Dr. Markway is a trained anthropologist a respected member of a university faculty.

Dr. Markway eğitim görmüş bir antropolog ve üniversitede saygın bir öğretim üyesidir.

Our esteemed board members and our renowned faculty.

Muteber yönetim kurulu üyeleri ve namdar öğretim üyeleri.

I sympathize, but this is a faculty decision.

Sizi anlıyorum, ama bu öğretim kadrosunun kararı.

Click to see more example sentences