falling

Look, don't make me fall.

Bak, sakın düşürme beni.

Like falling stars

Kayan yıldızlar gibi

I think I'm falling for you.

Sanırım ben sana aşık oluyorum.

Me and fall in love?

Ben ve aşık olmak?

So who's Mr. falls?

Peki Bay Falls kim?

A serial killer falls down a chimney on a Marine base.

Seri bir katil bir deniz üssünde bir bacadan düşüyor.

But he's falling too.

Ama o da düşüyor.

Maybe falling through that floor was a sign.

Belki o kattan düşmek bir işaret olabilir.

You don't fall and hurt yourself.

Sakın düşme ve kendini incitme.

Dad died that fall.

Babam o sonbahar öldü.