English-Turkish translations for farina:

nişasta., nişasta · other translations

farina nişasta., nişasta

One bowl of mild farina.

Bir çanak yumuşak nişasta.