fats

Yes. My mother might be fat and ugly, but I still love her.

Evet, annem şişman ve çirkin olabilir ama yine de onu seviyorum.

That must have been difficult for you because you were so, so fat.

Senin için çok zor olmuş olmalı, çünkü sen çok çok şişmandın.

My wife might be fat and ugly, but I still love her!

Karım şişman ve çirkin olabilir, ama yine de onu seviyorum!

Call me, Marilyn and get over here and give me a hug, you big, fat, purple teddy bear.

Bana Marilyn de ve buraya gelip bana bir kucak ver, seni büyük, şişko, mor oyuncak ayı.

She thinks I'm fat and I'm ugly and God knows what

Şişman ve çirkin olduğumu düşünüyor ve Tanrı bilir ne

That's what they always say about fat girls, isn't it?

Şişko kızlar için hep böyle derler, değil mi?

And tell your fat friend that this is my house, not his.

O şişko arkadaşına da söyle, burası benim evim, onun değil.

She's not fat, but that doesn't mean anything.

Şişman değil, Ama bu bir şey demek değil.

There's only one fat guy that brings us presents, and his name ain't Santa.

Bize hediyeleri getiren sadece bir şişman adam var, ve ismi Noel Baba değil.

One day you'll be the fat mother of two children.

Bir gün şişman ve iki çocuklu bir anne olacaksın.