English-Turkish translations for feat:

başarı · beceri · kahramanlık · marifet · ustalık · other translations

feat başarı

This was an extraordinary amount of money, because this would be an extraordinary feat.

Bu muazzam miktarda bir paraydı. Çünkü bu olağanüstü bir başarı olacaktı.

It's a remarkable feat of engineering.

Bu olağanüstü bir mühendislik başarısı.

It is an impressive feat.

Bu etkileyici bir başarı.

Click to see more example sentences
feat beceri

A bridge is not merely a feat of engineering and architecture, a bridge is also a metaphor.

Bir köprü sadece bir mühendislik ve mimarlık becerisi değildir. Köprü aynı zamanda bir benzetmedir.

It's a great construction feat.

Büyük bir inşaat becerisi.

Counting into a six-deck shoe is a feat.

Altı deste kâğıdı saymak büyük bir beceri.

feat kahramanlık

Always ready to perform feats and exterminate the enemy.

Her daim kahramanlık göstermeye ve düşmanı yok etmeye hazır.

Show them an impossible feat

İmkansız bir kahramanlık gösterin.

feat marifet

That is a superhuman feat.

Bu insanüstü bir marifet.

'Tis a great feat of English endurance.

Bu İngiliz dayanıklılığı için büyük bir marifet.

feat ustalık

This architectural feat singles it out as an exception in this region.

Bu mimari ustalık, piramidi bu bölgedeki bir istisna olarak ayırıyor.