English-Turkish translations for fee:

ücret · giriş ücreti · masraf · ödemek · ücretini vermek, ücret vermek · vergi · other translations

fee ücret

Everything included bills, cell phones, car, dock fees, the boat and also my father's expenses.

Her şey dâhil. Faturalar, cep telefonları, araba, liman ücreti tekne ve ayrıca babamın masrafları.

And there's a two dollar license fee.

Ve iki dolarlık lisans ücreti var.

So what was the fee for?

Bu ücret ne içindi peki?

Click to see more example sentences
fee giriş ücreti

So save your money for your next entry fee, cowboy

Paranı bir sonraki giriş ücreti için sakla kovboy.

We're minus one entry fee.

Bir tek giriş ücreti eksik.

Yeah, let's charge admission fees!

Evet, hadi giriş ücreti alalım!

Click to see more example sentences
fee masraf

Everything included bills, cell phones, car, dock fees, the boat and also my father's expenses.

Her şey dâhil. Faturalar, cep telefonları, araba, liman ücreti tekne ve ayrıca babamın masrafları.

Then there's social security, legal fees

Sonra sosyal sigorta var, noter masrafları

fee ödemek

Saul, there'd be a finder's fee.

Saul, aracıya da bir ücret ödenecek.

I want to pay Eun Sae's music school fees, so what?

Eun Sae'nin müzik okulu faturalarını ödemek istiyorum ne olmuş?

fee ücretini vermek, ücret vermek

Ten rupees everyone entry fee.

Herkez on rupi versin giriş ücreti.

Just give me a finder's fee!

Sadece bana keşif ücreti verirsin!

fee vergi

Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.

Liman vergileri, iskele ücretleri, rıhtım nakliyesi ve, Tanrı esirgesin, kılavuzluk ücreti.