English-Turkish translations for feeble:

zayıf · cılız · güçsüz · other translations

feeble zayıf

Although feeble and frail, the Mummy presents an interesting challenge to Lady Vampire.

Zayıf ve çelimsiz olmasına rağmen Mumya, Vampir Leydi için ilginç bir meydan okuma sergiliyor.

But Yi Sun-Shin is not a feeble opponent

Ancak Yi Sun-Shin zayıf bir rakip değil.

Looks pretty feeble, right?

Hayli zayıf görünüyor, değil mi?

Click to see more example sentences
feeble cılız

This is my feeble attempt at a new beginning.

Bu yeni bir başlangıcın cılız bir girişimi.

My feeble attempt at expressionism.

Çok cılız bir ekspresyonizm çalışmam.

feeble güçsüz

Strong comes and becomes feeble.

Güçlü gelir ve zayıfa dönüşür.