English-Turkish translations for femur:

uyluk., uyluk · kalça kemiği · uyluk kemiği · femur · other translations

femur uyluk., uyluk

Left femur has an old radial fracture.

Sol uyluk kemiğinde eski bir radyal kırık var.

Chest, C-spine, pelvis and left femur.

Göğüs, boyun, leğen kemiği ve sol uyluk.

You see this here femur bone?

Bu uyluk kemiğini görüyor musun?

Click to see more example sentences
femur kalça kemiği

And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.

Ve dişi bir çocuğa ait kalça, çene, kol ve kafatası kemikleri var, yaklaşık olarak üç yaşında.

In this case, a skull, two femurs, five vertebrae, miscelneous phalanges and three molars.

Bu davada; bir kafatası, iki kalça kemiği beş omur, çeşitli el kemikleri ve üç tane azıdişi var.

The girl fractured her own femur.

Kız kendi kalça kemiğini kırdı.

Click to see more example sentences
femur uyluk kemiği

This femur feels like a wet bag of gravel.

Bu uyluk kemiği ıslak bir çakıl torbasına benziyor.

Chest, C-spine, pelvis and left femur.

Göğüs, boyun, leğen kemiği ve sol uyluk.

You see this here femur bone?

Bu uyluk kemiğini görüyor musun?

Click to see more example sentences
femur femur

EKG, x-rays of pelvis, right hip, femur, C-spine and chest.

Ekokardiyogram, pelvis, sağ kalça, femur, boyun ve göğüs röntgenleri.

It's a partial traumatic amputation, open femur fracture.

Kısmi travmatik ampütasyon ve açık femur kırığı var.

He's got a broken femur, a concussion, he might even have a spinal fracture.

O bir kırık femur, bir beyin sarsıntısı var, O bile bir omurilik kırığı olabilir.

Click to see more example sentences