English-Turkish translations for feud:

dava, davası · düşmanlık · kavga · other translations

feud dava, davası

Mrs. Florrick, Mr. Agos, I'm sorry, but blood feud is a very specific claim, and I'm just not seeing enough here to support it.

Bayan Florrick, Bay Agos, özür dilerim, ancak kan davası çok spesifik bir iddia, ve ben bunu destekleyecek kadar yeterli bir şey göremiyorum.

This is not a blood feud, it's a mission.

Bu bir kan davası değil, askeri görev.

It's created a blood feud between them.

Bu aralarında bir kan davası yarattı.

Click to see more example sentences
feud düşmanlık

Before you say anything, Jean, this isn't a personal feud a man has died.

Bir şey söylemeden önce, Jean, bu bir kişisel düşmanlık değil bir insan öldü.

I mean, it actually is a childish feud?

Yani, bu gerçekten de çocukça bir düşmanlık?

This endless feud stops here.

Bu ebedi düşmanlık burada bitiyor.

Click to see more example sentences
feud kavga

But should not let a feud affect his trial.

Ama bir kavga izin vermemeliyiz duruşma etkiler.

I don't know, this feud's gone back for generations.

Bilmiyorum, bu kavga en nesiller için geri gitti.