English-Turkish translations for fever:

ateşli, ateş · sarıhumma · humma · heyecan · telaş · other translations

fever ateşli, ateş

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

High fever, respiratory distress, and a new wrinkle seizures.

Yüksek ateş, solunum güçlüğü ve yeni bir semptom, nöbet geçirdi.

Okay, so we add fever to cell atypia, coagulopathy, kidney, heart, liver

Pekala. Biz de hücre atipisi, böbrek, kalp, ciğer ve koagülopatiye ateşi de ekleriz.

Click to see more example sentences
fever sarıhumma

Typhus, smallpox, cholera, yellow fever, scarlet fever, malaria

Tifüs, çiçek hastalığı, kolera, sarıhumma, kızıl, sıtma

Dengue fever, yellow fever, West Nile virus.

Dang humması, sarıhumma, Batı Nil virüsü.

Teddy, there's been another yellow-fever victim.

Teddy, bir sarıhumma kurbanı daha var.

Click to see more example sentences
fever humma

If it's yellow fever

Eğer sarı humma ise

An emotional fever of sorts.

Bir tür duygusal humma.

Pres is a fever patient.

Pres bir humma hastası.

Click to see more example sentences
fever heyecan

And fever all through the night

Ve tüm gece boyunca heyecan

fever telaş

Play thatjungle fever Show 'em some love

Orman telaşı ile oyna Onlara sevgi göster