English-Turkish translations for fibrinogen:

fibrinojen, fibrinojen. · other translations

fibrinogen fibrinojen, fibrinojen.

And run a D-dimer and fibrinogen for DlC.

D.I.C. için D-dimer ve fibrinojen testi yapın.