English-Turkish translations for fiction:

kurgusal, kurgu · hayal · roman · uydurma · bilimkurgu · yalan · masal · other translations

fiction kurgusal, kurgu

This week's topic: the complicated relationship between black people and science fiction.

Bu haftanın konusu: Siyah insanlar ve bilim kurgu arasındaki karmaşık ilişki.

This isn't science fiction.

Bu bilim kurgu değil.

But it is not fiction.

Ama bu kurgu değil.

Click to see more example sentences
fiction hayal

To explain why, let's dream up a science fiction transportation system.

Neden olduğunu açıklamak için, bir bilim kurgu ulaşım sistemini hayal edelim.

She's a fictional sea creature.

O, hayali bir deniz yaratığı.

They're fictional characters, Jeanne.

Onlar hayali karakterler Jeanne.

Click to see more example sentences
fiction roman

I'll write a new novel science fiction, this time!

O zaman bir bilim kurgu romanı yazarım.

Libra is a fictional comic-book character.

Libra, kurgusal bir çizgi roman karakteri.

What, the criminology? Or the fiction? Or the Sunday papers?

Kriminoloji mi, roman yoksa pazar gazetelerini mi?

Click to see more example sentences
fiction uydurma

Yeah. But no, Frankenstein is fiction.

Evet, ama Frankenstein bir uydurma.

And this is all fiction.

Ve bütün bunlar uydurma.

That's not fiction.

Bu uydurma değil.

Click to see more example sentences
fiction bilimkurgu

It sounds like science fiction, But you make planes invisible.

Kulağa bilimkurgu gibi geliyor ama siz uçakları görünmez yapıyormuşsunuz.

That's like a bad science fiction movie.

Tıpkı kötü bir bilimkurgu filmi gibi.

And besides, Miss Falewicz has never seen a science-fiction movie before.

Ve ayrıca, Bayan Falawicz daha önce hiç bilimkurgu filmi görmedi.

Click to see more example sentences
fiction yalan

Or just a bunch of lies, huh, pure fiction.

Yoksa bir avuç yalan, kurgu eseri mi?

Is that a fiction?

O da yalan?

No fiction, no lie.

Uydurma yok. Yalan yok.

fiction masal

It's an old spy fiction.

Eski bir casus masalı.

That kind of fiercely lyrical fiction.

Bir çeşit şiddetle, lirik masal.

The vulgar fictions of a demented lrishman.

lKaç ık bir İrlandalının uydurduğu masallar.