English-Turkish translations for figment:

hayal · hayal ürünü · other translations

figment hayal

I know because it's already happened and you're just a figment of my imagination.

Biliyorum, çünkü bunlar daha önceden de oldu ve sen de sadece hayal gücümün bir ürünüsün.

So either you're an intruder, a figment of my imagination or you're my new roommate.

Yani ya bir kaçaksın, ya hayal görüyorum, ya da yeni oda arkadaşımsın.

Yes, but what you saw may literally be a figment of your imagination.

Evet, ama gördüğün şey gerçek anlamda, hayal gücünün bir ürünü olabilir.

Click to see more example sentences
figment hayal ürünü

So it shows very clearly that this whole thing about Loch Ness is, more or less, a figment of our fantasy.

Bu da açıkça gösteriyor ki tüm bu Loch Ness olayı az çok, bizim hayal gücümüzün bir ürünü.

This was notjust some figment of my imagination. our love is a two-way street.

Hayal gücümün bir ürünü değildi bu. Aşkımız çift yönlü bir yol.

Oh just a figment of your imagination.

Ah yalnızca hayal gücünün bir ürünü.

Click to see more example sentences