English-Turkish translations for file:

dosya · dosyalamak · dosya dolabı · sıra · klasör · dosyaya geçirmek · dosya gözü · halk · other translations

We also found translations for word file in Turkish.

file dosya

Yeah, I never I never saw anything about that in your husband's file.

Evet, ben Ben hiç kocanızın dosyasında bunun hakkında bir şey görmedim.

What is this file?

Bu dosya ne ki?

The Lilly Kane murder file.

Lilly Kane cinayet dosyası.

Click to see more example sentences
file dosyalamak

Either the file goes or she goes, so she went.

Ya dosyalar gider, ya da o. Ve o da gitti.

They're my personal files.

Onlar benim kişisel dosyalarım.

What about his files?

Peki ya bu dosyalar?

Click to see more example sentences
file dosya dolabı

Yeah, it could be a file cabinet, but I'm thinking safe.

Evet. Bir dosya dolabı olabilir. Ama bence bir kasa.

That is your new file cabinet.

Bu senin yeni dosya dolabın.

In trained hands a filing cabinet can be more effective than a tank.

Eğitimli ellerde, bir dosya dolabı bir tanktan daha etkili olabilir.

Click to see more example sentences
file sıra

Single file line, ladies.

Tek sıra halinde bayanlar.

Single file, slowly.

Tek sıra, yavaşça.

Single file, march!

Tek sıra, marş!

Click to see more example sentences
file klasör

There's a file folder.

Bir dosya klasörü var.

Got a file folder here full of legal paperwork.

Yasal evrak dolu bir klasör var burada.

It's a single file containing a dossier and a travel itinerary.

İçinde bir dosya ve seyahat programı olan bir klasör var.

Click to see more example sentences
file dosyaya geçirmek

When did they take the files, last night?

Ne zaman aldılar dosyaları, geçen gece mi?

A file on a guy crossing the Canadian border last night.

Dün gece Kanada sınırından geçen bir adam hakkında bir dosya.

Lou Girard was looking at her file last week.

Lou Girard da onu dosyasını geçen hafta arıyordu.

Click to see more example sentences
file dosya gözü

Well, do me a favor, take a look at this file.

Şey, bana bir iyilik yap, şu dosyaya bir göz gezdir.

I've been reviewing the holodeck files.

Sanal Güverte dosyalarını gözden geçiriyordum.

file halk

These files are fit only for folklorists, not police.

O dosyalar sadece halk araştırmacıları için, polis için değil.