English-Turkish translations for finance:

finans · finanse etmek · maliye · finansman · mali durum · mali işler · parasal · para durumu · other translations

finance finans

Just a finance conference in New York overnight.

Sadece New York'ta bir finans konferansı. Bir gecelik.

Economics, business administration, music, philosophy, finance.

Ekonomi, işletme yöneticiliği, müzik, felsefe, finans.

This building was financed by the Cold War.

Bu bina Soğuk Savaş tarafından finanse edildi.

Click to see more example sentences
finance finanse etmek

I mean, someone planned and financed this whole operation.

Yani, biri tüm bu operasyonu planlamış ve finanse etmiş.

I am financing you in this election, David. Not your wife!

Bu seçimlerde seni ben finans ediyorum David, karın değil.

The corporation co-financed that colony with Colonial Administration.

Şirket Koloni İdaresi ile birlikte bu koloniyi finanse etti.

Click to see more example sentences
finance maliye

The climate and energy minister or the finance minister?

İklim ve enerji bakanı ya da maliye bakanı mı?

The finance minister just came by and I should

Maliye Bakanı geldi ve ben gerçekten de

Fritz Reinhardt, State Secretary in the Reich Ministry of Finance and SA-Obergruppenführer

Fritz Reinhardt, Reich Maliye Bakanlığında Hükümet Sekreteri ve SA Üstgrup lideri

Click to see more example sentences
finance finansman

Distribution meet finance sales legal

Dağıtım finansman satış hukuk.

Why have you consistently voted against campaign-finance reform?

Niye ısrarla kampanya finansman reformuna karşı oy kullandınız?

Public finances Hildur

Kamu finansmanı Hildur

Click to see more example sentences
finance mali durum

Vatican finances are your responsibility!

Vatikan'ın mali durumu senin sorumluluğunda!

Look into your father's finances.

Babanın mali durumuna bak.

Money, finances this is my thing.

Para, mali durum Bu benim işim.

Click to see more example sentences
finance mali işler

Money, finances this is my thing.

Para, mali durum Bu benim işim.

finance parasal

We're limited to finance-related information.

Biz yalnızca parasal konulardaki bilgilerle sınırlıyız.

finance para durumu

Money, finances this is my thing.

Para, mali durum Bu benim işim.