English-Turkish translations for financial:

finansal · mali · maddi · parasal · ekonomik · finansman · other translations

financial finansal

Eric chen, son of billionaire harold chen, C.E.O. Of financial giant chen industries, was kidnapped.

Eric Chen, multi milyoner finansal dev Chen Endüstri'nin C.E.O.'su Harold Chen'in oğlu, kaçırıldı.

Or a financial group.

Ya da finansal bir grup.

Folks, it's been a financial pleasure.

Millet, bu bir finansal memnuniyetti.

Click to see more example sentences
financial mali

And you almost put your best friend and business partner through financial ruin.

Ve neredeyse senin en iyi arkadaşın koymak ve mali aracılığıyla ortağı berbat.

She's an international financial consultant.

Kız uluslararası bir mali danışman.

I did financial forensics on our two shotgun victims.

Ben bizim iki av tüfeği kurbanlarına mali adli yaptı.

Click to see more example sentences
financial maddi

Women these days have the financial power, right?

Bu günlerde kadınların da maddi gücü var değil mi?

But you're going to be financially responsible.

Ama maddi olarak, sen sorumlu olacaksın.

Especially if you do not help financially.

Özellikle de sana maddi olarak yardım etmiyorlarsa.

Click to see more example sentences
financial parasal

Is there a financial problem?

Parasal bir sorun var mı?

Meet the very gifted and the financially creative Stella.

Çok yetenekli ve parasal açıdan yaratıcı Stella ile tanışın.

I'm unemployed, and I'm financially unstable, and I am emotionally, at best, precarious, at worst, a cripple.

Ben işsizim ve parasal yönden istikrarsızım ve duygusal yönden en iyi, kararsız en kötü, sakatım.

Click to see more example sentences
financial ekonomik

Financial aid and debt relief prevent the democratic and economic development in Africa.

Mali destek ve borç yardımı Afrika'da demokratik ve ekonomik gelişimi engelliyor.

And they say there's a financial crisis

Bir de ekonomik kriz var derler.

But as your guardian, I'm legally and financially responsible.

Ama sorumlunuz olarak, yasal ve ekonomik olarak da sizden sorumluyum.

Click to see more example sentences
financial finansman

Dealing with a potential financier.

Potansiyel bir finansman il görüşüyorum.