English-Turkish translations for flicker:

titremek · titrek ışık · other translations

flicker titremek

Well, like lights flickering, or a strong wind or a holy vision, anything like that.

Işıkların titremesi ya da güçlü bir rüzgâr veya kutsal bir görüntü gibi bir şeyler.

Like a flickering candle.

Titreyen bir mum gibi.

From Earth, Triskelion's three suns are just a flicker of light.

Dünya'dan, Triskelion'un üç güneşi de tıpkı titreyen bir ışık gibi.

Click to see more example sentences
flicker titrek ışık

Ladieswear is like a flickering light without your leadership.

Bayan giyim senin liderliğin olmadan titrek bir ışık gibi.

No, I liked that, "Flickering Lanterns.

Hayır, bunu sevdim, "Titrek ışıklar.