English-Turkish translations for flight:

uçuş · uçak · kaçış · uçar · kaçma · bir kat merdiven · seyir · sürü · other translations

flight uçuş

Look, maybe we can make the test flight in a few weeks, and if it goes well,

Bak, belki birkaç hafta içinde bir test uçuşu yapabiliriz ve eğer o iyi giderse

What about a flight crew?

Uçuş ekibi ne olacak?

Looks good, Flight.

İyi görünüyor uçuş.

Click to see more example sentences
flight uçak

You do me a favor and buy me a goddamn ticket on your flight.

Sen de bana bir iyilik yap ve uçağında bana da bir bilet al.

The next flight is in three days.

Bir sonraki uçak üç gün sonra.

The flight leaves in four hours!

Uçak dört saat sonra kalkıyor!

Click to see more example sentences
flight kaçış

Oh, then it's not a flight, it's a tragedy.

Oh, bu bir kaçış değil, bu bir trajedi.

And it's usually fight or flight.

Ve genelde savaş ya da kaç

Last flight to Dubai Is in a couple hours.

Dubai'ye son uçuşa bir kaç saat kaldı.

Click to see more example sentences
flight uçar

It's a lovely day for a flight, yes?

Uçmak için ne güzel bir gün değil mi?

These aren't for flight Gigantoraptor couldn't fly.

Bunlar uçmak için değiller. Gigantoraptor uçamazdı.

flight kaçma

Your Honor, this man is a habitual felon as well as a flight risk.

Sayın Yargıç, bu adam azılı bir suçlu ve kaçma riski var.

That boy's a constant flight risk.

Bu çocuğun sürekli kaçma riski var.

flight bir kat merdiven

A pretty face, a flight of stairs.

Güzel bir yüz, bir kat merdiven.

Eight flights of stairs for cigarettes.

Bir sigara için sekiz kat merdiven.

flight seyir

Now where's that flight log?

Şimdi seyir defteri nerede?

Flight attendant's log:

Seyir defterine ek:

flight sürü

Except for a flight of cranes, nothing entered that airspace all day.

Bu hava sahasına bütün gün, bir turna sürüsü dışında hiçbir şey girmedi.