English-Turkish translations for fluid:

sıvı · akışkan · sulu · hidrolik · değişken · other translations

fluid sıvı

I see indications of blood, blood, cerebrospinal fluid, amniotic fluid, blood, more blood

kan izleri, beyin-omurilik sıvısı, kan, beyin-omurilik sıvısı amniyotik sıvısı, kan,

Bone, brain tissue, spinal fluid.

Kemik, beyin dokusu, omurilik sıvısı.

This is some sort of amniotic, embryonic fluid.

Bu bir tür sıvı kesesi, embriyon sıvısı.

Click to see more example sentences
fluid akışkan

The fluid off the brain, right?

Akışkan beyin sıvısı değil mi?

I like fluid airy things like Turner

Sıvı akışkan şeyleri severim. Turner gibi.

This is diluted maceration fluid.

Bu seyretilmiş akışkan sıvı.

Click to see more example sentences
fluid sulu

And you get these two galaxies that merge like two fluids mixing together.

Ve bu iki galaksi birbirine karışan iki su gibi birleşirler.

Kitty, it's bleach and lighter fluid.

Kitty, çamaşır suyu ve ağartıcı koyduk.

Fluids. She needs water bottles.

Su şişelerine ihtiyacı var.

Click to see more example sentences
fluid hidrolik

It's a little hydraulic fluid, nothing to worry about.

Biraz hidrolik yağı, endişelenecek bir şey değil.

Probably hydraulic fluid.

Muhtemelen hidrolik yağdır.

It's hydraulic fluid.

Hidrolik bir yakıt.

fluid değişken

Things are very fluid, sir.

Olaylar çok değişken efendim.