English-Turkish translations for flux:

akış · akmak, akı · değişim · other translations

flux akış

Good and evil "are in constant flux, "back and forth.

İyi ve kötü sürekli bir akış halindedir, ileri ve geri.

I'm picking up a lot of raw data subspace flux, graviton waves.

Bir çok ham veri topluyorum altuzay akışı, graviton dalgaları.

Localized time flux in progress, engaging threat, engaging threat.

Yerel zaman akışı yürürlükte, tehdit karşılanıyor, tehdit karşılanıyor.

Click to see more example sentences
flux akmak, akı

Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal

Ayrıca paslanmaz çelik yapısı sayesinde akı dağılımı

Magnetic flux is measured by what?

Manyetik akı ne ile ölçülür?

Mr. Fusion powers the time circuits and the flux capacitor.

Bay Füzyon zaman devrelerine ve akı kapasitörüne güç verir.

Click to see more example sentences
flux değişim

Very rapid magnetic flux variations.

Çok hızlı manyetik akış değişimleri.

Time is in flux, Donna!

Zaman değişim halinde Donna.