English-Turkish translations for folk:

millet · halk · insanlar · aile · ahali · kimseler · other translations

folk millet

Seriously, folks, I want to give a little birthday gift to America.

Cidden, millet. Amerika'ya küçük bir doğum günü hediyesi vermek istiyorum.

One minute, folks, one minute.

Bir dakika millet bir dakika. Tamam.

And here he comes, folks.

Ve işte o da geliyor, millet.

Click to see more example sentences
folk halk

Your folks hate me and now you're leaving.

Halkın benden nefret ediyor ve sen şimdi gidiyorsun.

He's a folk hero.

O bir halk kahramanı.

It looks like primitive folk art.

Bir tür ilkel halk sanatı gibi.

Click to see more example sentences
folk insanlar

Sometimes a man does a thing, and certain folks, they might see that thing as something wrong.

Bazen bir adam bir şey yapar ve bazı insanlar bu yaptığı şeyi yanlış olarak görebilirler.

Fresh water, fresh fruit, ocean air and just plain folks.

Temiz su, taze meyve, okyanus havası ve sadece basit insanlar olacak.

Hey, these folks really do love me.

Hey, bu insanlar beni gerçekten seviyor.

Click to see more example sentences
folk aile

Your folks are Clark and Marty Davis, and you have a little boy.

Ailen Clark ve Marty Davis, bir de küçük bir oğlun var.

My folks bought a house a few blocks away.

Ailem birkaç sokak ötede bir ev satın aldı.

Well, maybe it's a private school, an old folks' home, or something else that has a library.

Belki özel bir okulda, yaşlı bir ailenin evinde ya da başka bir yerde kütüphane vardır.

Click to see more example sentences
folk ahali

Folks, keep quiet.

Ahali, sessiz olun.

One day, folks just started disappearing.

Bir gün, ahali kaybolmaya başlamış.

Just like circus folk.

Tıpkı sirk ahalisi gibi.

Click to see more example sentences
folk kimseler

I'm sorry, folks, but you're not going anywhere.

Üzgünüm millet ama kimse bir yere gitmiyor.

Now it's mostly young folks.

Şu anda daha çok genç kimselerde