English-Turkish translations for foremost:

ön · öncelikle · en önemli, en öndeki · önde gelen · başta, baş · other translations

foremost ön

This is our first meeting, and we wish to thank you first and foremost, Monsieur Vincent.

Bu ilk toplantımız, ve ilk ve öncelikli olarak size teşekkür etmek istiyoruz Mösyö Vincent.

According to you, Rita's father's the world's foremost expert in hydraulics so the thing's gonna move.

Sana göre Rita'nın babası, dünyanın önde gelen hidrolik uzmanı. O şey hareket edecek.

I'm a businessman, first and foremost.

Her şeyden önce ben bir adamıyım.

Click to see more example sentences
foremost öncelikle

Okay. First and foremost, I love you very much.

İlk olarak ve en önemlisi seni çok seviyorum.

First and foremost, we have Mr. Joseph Meeker of Meeker Efficiency

İlk ve en önemlisi Bay Joseph Meeker. Meeker Verimlilik Danışmanlığı'ndan.

Listen, Russell was a businessman, first and foremost.

Dinle, Russell birincisi ve en önemlisi bir adamıydı.

Click to see more example sentences
foremost en önemli, en öndeki

Okay. First and foremost, I love you very much.

İlk olarak ve en önemlisi seni çok seviyorum.

First and foremost, we have Mr. Joseph Meeker of Meeker Efficiency

İlk ve en önemlisi Bay Joseph Meeker. Meeker Verimlilik Danışmanlığı'ndan.

Listen, Russell was a businessman, first and foremost.

Dinle, Russell birincisi ve en önemlisi bir adamıydı.

Click to see more example sentences
foremost önde gelen

Colonel O'Neill is first and foremost my superior officer.

Albay O'Neill benim ilk ve önde gelen üst subayım.

According to you, Rita's father's the world's foremost expert in hydraulics so the thing's gonna move.

Sana göre Rita'nın babası, dünyanın önde gelen hidrolik uzmanı. O şey hareket edecek.

You are first and foremost my granddaughter.

Sen benim ilk ve en önde gelen torunumsun.

Click to see more example sentences
foremost başta, baş

And I am first, and foremost, your General

Ve ben ilk ve en başta Senin Generalinim

This, gentlemen, is Mr Vogler's young ward and foremost pupil, Mr Aman.

Baylar bu, Bay Vogel'in genç vasisi ve en başta gelen öğrencisi Bay Arman.