English-Turkish translations for forge:

ocak · ilerlemek., ilerlemek · dövmek · düzenlemek · other translations

forge ocak

Mr. La Forge, get Mr. O'Brien.

Bay La Forge, Bay O'Brien'ı bulun.

Mr. La Forge, prepare to go to warp power.

Bay La Forge, warp gücüne çıkmaya hazır olun.

Mr. La Forge, prepare to take us out of orbit.

Bay La Forge, Bizi yörüngeden çıkarmaya hazır olun.

Click to see more example sentences
forge ilerlemek., ilerlemek

Any progress, Mr. La Forge?

İlerleme var bay La Forge?

Mr. La Forge and Dr Clark have made no headway.

Bay La Forge ve Dr Clark bir ilerleme gösteremedi.

forge dövmek

Yes, I forged it.

Evet, onu ben dövdüm.

forge düzenlemek

Who forged your transcript, dickhead?

Senin sahte diplomanı kim düzenledi, mankafa?