English-Turkish translations for former:

eski · önceki · önce · ilk · geçen · eski günler · other translations

former eski

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

He's a former soldier, right?

Eski bir askermiş, değil mi?

I am Javier Delgado, Manny's father and Gloria's former husband and lover.

Ben Javier Delgado. Manny'nin babası Gloria'nın eski eşi ve aşkıyım.

Click to see more example sentences
former önceki

He's not her former lover, he's a target?

Adam onun önceki sevgilisi değil de hedefi mi?

My former servant, still an animal.

Önceki hizmetkârım, hala bir hayvan.

And by "old,"I don't mean" former.

Ve "eski"derken" önceki" demek istedim.

Click to see more example sentences
former önce

About an hour ago, they found a former employee of yours,

Bir saat kadar önce, senin eski bir çalışanını buldular

About an hour ago, they found a former employee of yours, a Debra Whitehead.

Bir saat kadar önce, senin eski bir çalışanını buldular Debra Whitehead.

Arkady Balagan, Tyler Kirkpatrick, formerly of NASA now my copilot.

Arkady Balagan, Tyler Kirkpatrick önceden NASA'daydı, şimdi benim yardımcı pilotum.

Click to see more example sentences
former ilk

Elaine talking to you now, not as Viktor, Director, but as Viktor, your first former husband, what happened to you?

Elaine şu anda seninle yönetmen Viktor olarak değil de ilk eski kocan Viktor olarak konuşuyorum. Sana ne oldu?

And I picked The Former.

Ve ben ilkini seçtim.

Former astronaut Rusty Schweickart knows first hand how dangerous celestial objects can be.

Eski astronot Rusty Schweickart ilk elden göksel objelerin ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyor.

Click to see more example sentences
former geçen

Jack Bauer, the former CTU agent, contacted Aaron and me.

Eski CTU ajanı Jack Bauer, Aaron ve benimle irtibata geçti.

As former interim mayors, we know the deal, Burt.

Eski geçici başkanlar olarak, olayı biliyoruz Burt.

That was former governor Sarah Palin speaking to the National Rifle Association last year.

Eski vali Sarah Palin'in geçen yıl Ulusal Tüfek Derneği'nde konuşması oldu.

former eski günler

I'm former Senator Bob Packwood and this is a real dear-diary day for me.

Ben eski milletvekili Bob Packwood.. ve bu benim için çok şanlı bir gün.