English-Turkish translations for foster:

üvey · koruyucu · evlatlık · bakmak · bakıcı · manevi · other translations

foster üvey

Is he gonna be my new foster dad?

O benim yeni üvey babam olacak?

My foster daughter ran away. Been sending me these.

Üvey kızım evden kaçtı ve bunları gönderiyor bana.

Lifelong depression, suicide attempt, rejected from foster home after foster home.

Yaşam boyu depresyon, Intihar girişimi, Foster ev sonra üvey evden reddetti.

Click to see more example sentences
foster koruyucu

If it meant no more foster care, no more group homes, social services, yeah.

Eğer bu, daha fazla koruyucu aile, grup evleri, sosyal servis yok demekse, evet.

Is that why Jared went into foster care?

Bu yüzden mi Jared koruyucu aileye gitti.

What about her foster parents?

Peki ya koruyucu ailesi?

Click to see more example sentences
foster evlatlık

Special Agent Parker, this is my daughter, Hanna, and her foster son, Bobby.

Özel Ajan Parker. Kızım Hanna ve evlatlık oğlu Bobby. Merhaba.

Good night, foster son.

İyi geceler, evlatlık çocuk.

I'm the Foster Freak Bong Girl.

Ben ucube evlatlık nargileci kızım.

Click to see more example sentences
foster bakmak

Dr. Foster tried and look what happened.

Dr. Foster denedi ve bak ne oldu.

Look, maybe I don't deserve that faith but neither does Foster.

Bak, belki bu inancı hak etmiyorum tamam Foster da hak etmiyor ama.

Dr Foster, take over for me, there's an emergency.

Dr Foster, yerime bakın, acil durum var.

Click to see more example sentences
foster bakıcı

She'll be a great foster mother, your honor.

Çok iyi bir bakıcı anne olacak Sayın Yargıç.

She's just another foster mom.

Sadece bir bakıcı anne o.

Jack found a foster home.

Jack bakıcı bir ev buldu.

Click to see more example sentences
foster manevi

He's my foster father

O benim manevi babam!

He's the Old Devil's foster son

O yaşlı şeytanın manevi oğludur