English-Turkish translations for found:

bulunmak, bulmak · yapmak · kurmak · other translations

found bulunmak, bulmak

But then we found something more important.

Ama sonra daha önemli bir şey bulduk.

But you found the time to help me?

Ama bana yardım etmek için zaman buldunuz?

I think we just found it.

Sanırım az önce onu bulduk.

Click to see more example sentences
found yapmak

But this brilliant woman, Sarah Jane Smith, she found me. And she made me good.

Ama o zeki kadın, Sarah Jane Smith, o beni buldu ve iyi biri yaptı.

He probably found a better job, and wants to give you a surprise.

Muhtemelen daha iyi bir bulmuştur ve sana sürpriz yapmak istiyordur.

I found something to do.

Yapacak bir şey buldum.

Click to see more example sentences
found kurmak

I couldn't find a gun store or a grocery store, but I found a dry cleaner.

Ben bir silah deposu bulamadı ya da bir bakkal, ama bir kuru temizleme bulundu.

American Defense Union, founded by a local businessman named Roy Minton,

American Savunma Birliği. Yerel bir işadamı olan Roy Minton tarafından kuruldu.

Alicia, what year was Kappa Phi Nu founded?

Alicia, Kappa Phi Nu hangi yılda kuruldu?

Click to see more example sentences