English-Turkish translations for four:

dörder, dört · dördün · dörtlü · dört kişilik · açıkça · kırk · kare · dört el için · other translations

four dörder, dört

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

No three, four, five six, seven, eight

Hayır. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

One, two, three, four, five, six, seven those two girls and

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi O iki kızı da eklersem

Click to see more example sentences
four dördün

One and two and three, step four.

Bir, iki, üç ve dördüncü adım.

Just heard something on Level Four.

Dördüncü katta bir şey duydum.

Mike, line four.

Mike, dördüncü hat.

Click to see more example sentences
four dörtlü

Well, that's why we're a team, like the Fantastic Four.

İşte tam bu yüzden biz bir takımız, "Fantastik Dörtlü" gibi.

The Fantastic Four are public, but others Spider-Man or The X-Men aren't.

Fantastik Dörtlü halka açık ama diğerleri Örümcek Adam ya da X-Men değiller.

Fantastic Four minus two.

Fantastik Dörtlü eksi iki.

Click to see more example sentences
four dört kişilik

Just get us a table for four.

Bize dört kişilik bir masa ayarla.

You're supposed to be a lawyer, an educated man with a family of four.

Senin bir avukat olman gerekiyor, eğitimli bir adam.. dört kişilik bir ailesi olan.

That's definitely a four guy truck.

Bu kesinlikle dört kişilik bir kamyon.

Click to see more example sentences
four açıkça

The Fantastic Four are public, but others Spider-Man or The X-Men aren't.

Fantastik Dörtlü halka açık ama diğerleri Örümcek Adam ya da X-Men değiller.

Four hours ago, you said that everything was negotiable.

Dört saat önce dedin ki her şey müzakereye açık.

Four days later Adrian Grunwald, mouth found open.

Dört gün sonra Adrian Grunewald'ın ağzı açık bulundu.

Click to see more example sentences
four kırk

One, two, three, four, five twenty, forty, sixty, eighty.

Bir, iki, üç, dört, beş yirmi, kırk, altmış, seksen.

Here, one, two, three, four Not four, it's forty!

Bu, bir, iki, üç, dört dört değil, kırk

Two, three, you and me can four and five and twenty-nine and sixty-six is even fixed with forty-three and we

İki, üç, sen ve ben dört ve beş olabilir ve yirmi dokuz ve altmış altı bile kırk üç ile sabittir ve biz

Click to see more example sentences
four kare

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine a blue one!

Bir, iki, üç, dört, beş,.. altı, yedi, sekiz, dokuz. Mavi kare.

Four thousand nine hundred square feet.

Dört Bin dokuz yüz metre kare.

It's four square meters, tops.

En fazla dört metre karedir.

Click to see more example sentences
four dört el için

The eight hands four old, four new working together to make her well again.

Sekiz el Dört eski, dört yeni. Onu iyileştirmek için birlikte çalışıyorlar.

I got four tickets to the St. John's game.

St. John's maçı için elimde dört bilet var.

Fantasia in F Minor for four hands.

F Minör Fantasia, dört el için.

Click to see more example sentences