English-Turkish translations for frank:

Frank · açıkça, açık · dürüst · samimi · dobra dobra · other translations

We also found translations for word frank in Turkish.

frank Frank

I used to do stupid things like Frank, then life gave me a second chance, and I started doing good things.

Ben de Frank gibi aptalca şeyler yapıyordum, sonra hayat bana ikinci bir fırsat verdi, ben de iyi şeyler yapmaya başladım.

But believe me, frank

Ama inan bana Frank

I'll always be here, Frank.

Ben hep burada olacağım, Frank.

Click to see more example sentences
frank açıkça, açık

I'm a frank person, too, and I'll tell you something now.

Ben de açık sözlüyümdür ve şimdi sana bir şey söyleyeceğim.

Frankly speaking, that's why I built this street.

Açık konuşursam, bu sokağı bu yüzden inşa ettim.

And tell me frankly what you think.

Ve bana açıkça ne düşündüğünü söyle.

Click to see more example sentences
frank dürüst

Now tell me frankly: Where's the bottle?

Şimdi bana dürüstçe söyleyin: şişe nerede?

Frankly, I've never seen this face.

dürüstçe, bu yüzü hiç görmedim.

Forget about them. Tell me frankly.

Boş ver onları şimdi. bana dürüstçe söyle

Click to see more example sentences
frank samimi

I agree she was very sweet, very genuine and very frank and I think that she will find a good man.

Çok özgün, çok tatlı ve çok samimi olduğunu kabul ediyorum ve o iyi bir adam bulacak bence.

Quite frankly, there's nothing much more to discuss.

Oldukça samimi, konuşacak fazla bir şey yok.

frank dobra dobra

Okay. Yes, it is about a girl. And, uh, frankly,

Tamam, evet, bir kız hakkında. ve, uh, dobra,