English-Turkish translations for frankly:

açıkçası · doğrusu · açıkça · dürüstçe · samimi olarak · dobra dobra · other translations

frankly açıkçası

And I won't do anything, because frankly, I don't have much to offer.

Ve ben hiç bir şey yapmayacağım, çünkü açıkçası, teklif edecek bir şeyim yok.

But, frankly, that's impossible.

Ama açıkçası bu imkansız.

And quite frankly, I follow that rule.

Ve açıkçası, ben bu kuralı takip ediyorum.

Click to see more example sentences
frankly doğrusu

It's not the right time, Frank.

Şu an doğru zaman değil, Frank.

That's right, I'm Frank and this is my place.

Bu doğru, Frank benim ve burası da benim mekânım.

Frank, is it true?

Frank bu doğru mu?

Click to see more example sentences
frankly açıkça

I'm a frank person, too, and I'll tell you something now.

Ben de açık sözlüyümdür ve şimdi sana bir şey söyleyeceğim.

Frankly speaking, that's why I built this street.

Açık konuşursam, bu sokağı bu yüzden inşa ettim.

And tell me frankly what you think.

Ve bana açıkça ne düşündüğünü söyle.

Click to see more example sentences
frankly dürüstçe

Now tell me frankly: Where's the bottle?

Şimdi bana dürüstçe söyleyin: şişe nerede?

Frankly, I've never seen this face.

dürüstçe, bu yüzü hiç görmedim.

Forget about them. Tell me frankly.

Boş ver onları şimdi. bana dürüstçe söyle

Click to see more example sentences
frankly samimi olarak

I agree she was very sweet, very genuine and very frank and I think that she will find a good man.

Çok özgün, çok tatlı ve çok samimi olduğunu kabul ediyorum ve o iyi bir adam bulacak bence.

Quite frankly, there's nothing much more to discuss.

Oldukça samimi, konuşacak fazla bir şey yok.

frankly dobra dobra

Okay. Yes, it is about a girl. And, uh, frankly,

Tamam, evet, bir kız hakkında. ve, uh, dobra,