English-Turkish translations for freemason:

mason., mason · farmason · other translations

freemason mason., mason

If we were Jews or Freemasons, things would be different!

Yahudi veya Özgür Mason olsaydık, her şey farklı olurdu!

It's part of freemason teachings.

Hür Mason öğretilerinin bir parçası.

Old Catholic and Freemason families.

Eski Katolik ve Mason ailelerin tercihi.

Click to see more example sentences
freemason farmason

Along with the Jews, there were Spanish Republicans, Freemasons and Gypsies.

Yahudilerin yanında İspanyol Cumhuriyetçiler farmasonlar ve çingeneler de vardı.

That's a freemason symbol.

Bu bir farmason sembolü.

He's a Freemason and a conservative M.P.

Kendisi Farmason ve muhafazakâr bir M.P.

Click to see more example sentences