English-Turkish translations for freeze:

donmak · dondurmak · don · donma · üşümek · dondurma · çok üşümek · dondurucu olmak · other translations

freeze donmak

But just go ahead and do it, and hurry up because I'm freezing.

Peki. Ama sadece devam et ve yap şunu, ve acele et çünkü donuyorum.

Oh, my God, I'm freezing.

Aman Tanrım. Ben donuyorum.

Okay, but I am freezing, so

Peki, ama ben donuyorum, o yüzden

Click to see more example sentences
freeze dondurmak

Yeah, he was a really good boy and only made Mommy freeze the room once.

Evet, gerçekten iyi bir çocuktu ve sadece Anne bir kez oda dondurdum.

Piper, that is not a good enough reason to freeze people.

Insan dondurmak için yeterince iyi bir neden değildir Piper,.

Well, this is like a freeze-dried human. A corpsicle.

Bu bir insan, hücre dondurmak gibi bir şey.

Click to see more example sentences
freeze don

Why don't you do yourself a favor and freeze.

Kendine bir iyilik yap da soğuktan don.

Warm air, then rain, then a freeze.

Sıcak hava, sonra yağmur, sonra don.

Everybody's naughty and freeze finish.

Herkes çok yaramaz ve donup bitirin.

Click to see more example sentences
freeze donma

Yes. This water is only a couple of degrees above freezing.

Bu su donma noktasının sadece bir kaç derece üstünde.

This machine was trapped under the wreckage before freezing

Bu makine donmadan önce enkazın altında kapana kısılmış.

I'm bringing an extra pair of earmuffs in case the first pair freezes.

Fazladan bir çift daha kulaklık götüreceğim, ilk çiftin donma ihtimaline karşı.

Click to see more example sentences
freeze üşümek

Anyway, I'm freezing. Shall we go?

Neyse, ben çok üşüdüm, gidelim mi?

Come on, I'm freezing.

Haydi gel, ben çok üşüdüm.

I'm f-freezing and these curves are making me sick.

Ben ü-üşüyorum ve bu virajlar beni hasta etti.

Click to see more example sentences
freeze dondurma

Piñatas and tacos and freeze-dried ice cream.

Şeker kuklası, tako ve kurutulmuş dondurma.

Freeze-dried ice cream.

Dondurulmuş kuru dondurma.

But as an Idea, the fast-freezing option It needed stating.

Fakat, fikir olarak hızlı dondurma seçiminin belirtilmesi gerekiyor.

freeze çok üşümek

Anyway, I'm freezing. Shall we go?

Neyse, ben çok üşüdüm, gidelim mi?

Come on, I'm freezing.

Haydi gel, ben çok üşüdüm.

I'm freezing, Daddy!

Çok üşüdüm baba!

freeze dondurucu olmak

I remember it was freezing cold that day.

O gün dondurucu bir soğuk olduğunu hatırlıyorum.

Yeah, it's gonna be freezing.

Evet, dondurucu derecede olacak.

Yes. But without freezing temperatures, I can't control the nanobots.

Evet, ama dondurucu derecede olmazsa, nanobotları kontrol edemem.