English-Turkish translations for frequent:

sıkça, sık · sık sık olan · sık sık gitmek · sık görülen · devamlı · alışılmış · other translations

frequent sıkça, sık

Wow, you know, Hank, you know, you got almost enough frequent flyer miles for a free room at the Grey Bar Motel.

Vay, sen var, bilirsin, Hank biliyor neredeyse yeterli sık uçan mil Gri Bar Motel ücretsiz bir oda için.

Did you go shopping frequently with Myra, Mrs Hindley?

Myra ile sık sık alışverişe gider misiniz Bayan Hindley?

Drunken trail, a good way for frequent visits

Sarhoş yolu, sık ziyaretler için iyi bir yoldur

Click to see more example sentences
frequent sık sık olan

Dr. Mckay uses them frequently, along with antihistamines, antacids, motion-sickness pills

Dr.McKay onları sık sık kullanır, antihistamin'ler, antiacid'ler ve yol tutması hapları ile birlikte

You used her frequently, didn't you?

Onu sık sık kullandın, değil mi?

After that, it began to abduct my son frequently.

Ondan sonra oğlumu sık sık kaçırmaya başladı.

Click to see more example sentences
frequent sık sık gitmek

Use a comb, or frequent a barber more often.

Ya tarak kullan ya da daha sık berbere git.

Mindy once mentioned this charming creperie she frequents when she's feeling blue.

Mindy, bir keresinde, kendini depresif hissettiğinde sık sık gittiği krepçiden bahsetmişti.

I frequented that club.

O kulübe sık sık gittim.

Click to see more example sentences
frequent sık görülen

Maybe he frequented the same Vore sites.

Belki Vore sitelerinde sık gördüğünüz biridir.

frequent devamlı

How many frequent visitors?

Kaç tane devamlı ziyaretçisi var?

frequent alışılmış

The symptoms are polyhydra unusuaI thirst, polyurea," frequent urination and unusuaI weight Ioss.

Belirtileri, alışılmadık susuzluk ve poliüridir. Ayrıca sık idrara çıkma ve alışılmadık kilo kaybıdır.