English-Turkish translations for friction:

sürtünme · sürtüşme · other translations

friction sürtünme

Jupiter is a completely gaseous planet, and the friction there is very weak.

Jüpiter tamamen gazdan oluşan bir gezegen. Ve buradaki sürtünme çok zayıftır.

Force and resistance, stress and reaction heat, friction collapse.

Güç, direnç, stres, reaksiyon ısı, sürtünme çarpışma..

A friction trigger.

Bir sürtünme tetiği.

Click to see more example sentences
friction sürtüşme

Was there any friction between him and the other workers here?

O ve diğer çalışanlar arasında herhangi bir sürtüşme var mıydı?

Because family friction is usually a catalyst for personality development.

Çünkü aile sürtüşmeleri genelde kişilik gelişimi için katalizör görevindedir.

No, no. There's a little friction, that's all.

Hayır, hayır Bilirsin, sadece biraz sürtüşme hepsi bu.

Click to see more example sentences