English-Turkish translations for frown:

kaş çatma · çatma · kaşlarını çatmak · çatık · surat asmak · other translations

frown kaş çatma

I always told you not to frown so much.

Sana her zaman kaşlarını çok çatma demişimdir.

It's not a frown.

Bu kaş çatma değil.

Don't frown, Walter.

Kaşlarını çatma Walter.

Click to see more example sentences
frown çatma

I always told you not to frown so much.

Sana her zaman kaşlarını çok çatma demişimdir.

It's not a frown.

Bu kaş çatma değil.

Don't frown, Walter.

Kaşlarını çatma Walter.

Click to see more example sentences
frown kaşlarını çatmak

Father Edward frowned at me twice in the litany.

Peder Edward, ayinde bana iki kez kaşlarını çattı.

Then why are you frowning?

O halde neden kaşların çatıldı?

'Where are the socks?' asked Mom with a frown.

Anne kaşlarını çatarak, 'Çoraplar nerede?' diye sordu.

frown çatık

Why do you frown, little owl?

Kaşların neden çatık, küçük baykuş?

frown surat asmak

You're frowning, Mike.

Suratın asıldı, Mike.