English-Turkish translations for function:

işlev · çalışmak · fonksiyon · özellik · işlevli · · görev · işlevsellik · toplantı · etkinlik · amaç · yükümlülük · hizmet · hizmet vermek · vazife · other translations

function işlev

But that's just a cover for its real function.

Fakat bu, gerçek işlevi için sadece bir kılıf.

Kidney function, liver function, testosterone

Böbrek işlevi, ciğer işlevi, testosteron

Cholesterol, liver function, blood pressure, EKG, all fine.

Kolesterol, karaciğerin işlevi, tansiyon, EKG; hepsi iyi.

Click to see more example sentences
function çalışmak

If an automatic message system is functioning, other systems could be still operational.

Eğer otomatik mesaj sistemi çalışıyorsa, diğer sistemler de hala çalışıyor olabilir.

All other systems are functioning properly.

Diğer bütün sistemler düzgün çalışıyor.

All probe systems are functioning perfectly, sir.

Sondadaki tüm sistemler kusursuz çalışıyor efendim.

Click to see more example sentences
function fonksiyon

I don't know for what that stone is good, but it has got its function.

Bu taşın NE için iyi olduğunu bilmiyorum, ama onunda bir fonksiyonu var.

There is no evidence of higher brain function.

Yüksek beyin fonksiyonu olduğuna dair bir kanıt yok.

It's one wave function. It's one object.

Tek bir dalga fonksiyonu, tek bir obje.

Click to see more example sentences
function özellik

And like I said, this is a private function, so

Daha önce de dediğim gibi, bu özel bir toplantı, bu yüzden

Hey, excuse me, this is a private function, So, good-bye.

Hey affedersiniz bu özel bir toplantı, bu yüzden, güle güle.

But I've never been to a private function before.

Ama daha önce özel bir partiye gelmemiştim.

Click to see more example sentences
function işlevli

I'm not a hero, I'm a high-functioning sociopath.

Ben kahraman değilim, yüksek işlevli bir sosyopatım.

Not a psychopath, I'm a high-functioning sociopath.

Ben psikopat değilim, yüksek işlevli bir sosyopatım.

It's it's high functioning autism that's what it is.

Bu bir yüksek işlevli otizm. Olan bu işte.

Click to see more example sentences
function

Typically torture falls into two categories, sadistic and functional.

Tipik olarak işkence iki kategoriye ayrılır: Sadistçe ve fonksiyonel.

Functional torture is used to extract information or to punish.

Fonksiyonel işkence bilgi almak ya da cezalandırmak için yapılır.

It's it's high functioning autism that's what it is.

Bu bir yüksek işlevli otizm. Olan bu işte.

Click to see more example sentences
function görev

Physically, he's perfectly normal but he can no longer function as a physicist.

Fiziksel olarak tamamen normal. Ama artık bir fizikçi olarak görev yapamaz.

Problem is, it's his main function now.

Sorun bu onun ana görevi artık.

Cognitive functions, biochemical functions, and mission objective.

Kavrama fonksiyonları, biyokimyasal fonksiyonlar ve görev amacı.

Click to see more example sentences
function işlevsellik

Originality, beauty, age, functionality

Orijinallik, güzellik, yaş ve işlevsellik.

Full functionality has been restored.

Tam işlevsellik yeniden devrede.

packed with functionality.

işlevsellik ile birleştirildi.

Click to see more example sentences
function toplantı

And like I said, this is a private function, so

Daha önce de dediğim gibi, bu özel bir toplantı, bu yüzden

Hey, excuse me, this is a private function, So, good-bye.

Hey affedersiniz bu özel bir toplantı, bu yüzden, güle güle.

Tomorrow's function will be very special now.

Yarınki toplantı çok özel olacak, şimdi.

function etkinlik

Low level of activity. Life-support systems functioning.

Düşük düzeyde etkinlik, yaşam destek sistemleri faal.

Welcome to the Ben Faulkner Function Room.

Ben Faulkner etkinlik odasına hoş geldiniz.

Well' Dale's working the function.

Dale bu etkinlikte çalışıyor.

function amaç

Cognitive functions, biochemical functions, and mission objective.

Kavrama fonksiyonları, biyokimyasal fonksiyonlar ve görev amacı.

function yükümlülük

Partnership isn't just a function.

Ortaklık sadece bir yükümlülük değildir.

function hizmet

One of the oldest continually functioning convents in Central Asia.

Merkezi Asya'da, sürekli hizmet veren en eski manastırlardan birisiydi.

function hizmet vermek

One of the oldest continually functioning convents in Central Asia.

Merkezi Asya'da, sürekli hizmet veren en eski manastırlardan birisiydi.

function vazife

A private function?

Özel bir vazife?