functions

Good? Data, isn't good and bad, right and wrong a function of your ethical program?

Data, iyi ve kötü, doğru ve yanlış senin etik programının bir parçası değil mi?

If an automatic message system is functioning, other systems could be still operational.

Eğer otomatik mesaj sistemi çalışıyorsa, diğer sistemler de hala çalışıyor olabilir.

And like I said, this is a private function, so

Daha önce de dediğim gibi, bu özel bir toplantı, bu yüzden

I don't know for what that stone is good, but it has got its function.

Bu taşın NE için iyi olduğunu bilmiyorum, ama onunda bir fonksiyonu var.

There's no Eleanor Roosevelt Function Room at that hotel.

O otelde Eleanor Roosevelt fonksiyon odası yok.

Hey, excuse me, this is a private function, So, good-bye.

Hey affedersiniz bu özel bir toplantı, bu yüzden, güle güle.

Approaching Neutral Zone, all systems normal and functioning.

Tarafsız Bölgeye yaklaşırken tüm sistemler normal ve faal.

Physically, he's perfectly normal but he can no longer function as a physicist.

Fiziksel olarak tamamen normal. Ama artık bir fizikçi olarak görev yapamaz.

She's a functional alcoholic. But she's not that bad.

O bir alkolik ama o kadar da kötü değildir.

Yes, there is still time for the annual function.

Evet, hala zaman var yıllık fonksiyonu için.