English-Turkish translations for fund:

para · fon · finanse etmek · vakıf · kaynak · ödenek · other translations

fund para

My dad just gave us a lot of money for the baby's education fund.

Babam az önce bize bebeğin eğitim fonu için çok büyük bir para verdi.

This company was created by the ClA to transfer funds in Italy for illegal political espionage activities.

Bu şirket, CIA tarafından İtalya'daki para transferi için yaratılmıştı. Yasadışı siyasi casusluk etkinlikleri için.

Pimmit Hills African Relief, Pimmit Hills Wildfire Victims and Pimmit Hills Flood Helpers Give Us Money Fund.

Pimmet Tepeleri Afrika Kabartmaları, "Pimmet Hills Yangın mağdurları ve "Pimmet Hills Sel Mağdurları ve Bize Para Verin Derneği

Click to see more example sentences
fund fon

But then the deals and the funding dried up and suddenly that reserve became very important.

Ama sonra anlaşmalar ve ana para kurumaya başladı ve birden bire yedek fon çok önemli oldu.

But for you I'll start a third fund.

Ama sizin için, yeni bir fon açacağım.

There's no funding for a Project Cadmus.

Cadmus projesi için ayrılan bir fon yok.

Click to see more example sentences
fund finanse etmek

And you were funded with money I never touched, by corporations I had never heard of.

Ve, ben hiç dokunmadım para ile finanse edilmiştir şirketler tarafından ben duymadım hiç.

Or maybe your mom's billionaire could fund us.

Ya da annenin milyarderi bizi finanse edebilir.

I'm funding the whole thing myself.

Tüm her şeyi ben finanse ediyorum.

Click to see more example sentences
fund vakıf

And what exactly is in my future, the Aiden Mathis Fund?

Benim geleceğimde tam olarak ne var Aiden Mathis Vakfı mı?

Three trust funds for the kids.

Çocuklar için üç tane vakıf fonu.

It's it's my trust fund.

Bu benim vakıf fonumdu.

Click to see more example sentences
fund kaynak

I want full funding.

Tam bir kaynak istiyorum.

His only source of funds?

Tek para kaynağı mı?

City-funded school, deep government pockets.

Kamu kaynaklı okul hükümetin derin cepleri.

fund ödenek

TYSON: Patterson's funding from the oil industry vanished overnight.

Patterson'ın petrol endüstrisinden aldığı ödenek bir gecede yok oldu.

Oh, yes, the secret funds.

Oh, evet, gizli ödenek.

Low on funds again?

Yine düşük ödenek mi?