English-Turkish translations for fundamental:

temel · önemli · esaslı, esas · asli · other translations

fundamental temel

It's like this fundamental thing about the human brain, but no one knows about it and no one talks about it.

Bu insan beyni hakkındaki temel şey gibi bir şey, ama kimse bunu bilmiyor ve kimse bunun hakkında konuşmuyor.

There's a more fundamental problem.

Ama daha temel bir sorun var.

Some things have changed about me, but fundamentally I'm

Benim hakkımda bazı şeyler değişti, ama temelde ben

Click to see more example sentences
fundamental önemli

That's why i say, practice is fundamental, practice, practice, practice.

Bu yüzden pratik önemlidir diyorum. Pratik, pratik, pratik.

There's nothing more fundamental to a relationship than honesty.

Bir ilişkide dürüstlükten daha önemli bir şey yoktur.

I think it's fundamental.

Bence bu çok önemli.

Click to see more example sentences
fundamental esaslı, esas

Isn't that a fundamental paradox?

Bu esaslı bir paradoks değil mi?

But it's much more fundamental.

Fakat, bu çok daha esaslı.

fundamental asli

These whys, these questions, are fundamental.

Bu "neden"ler, bu sorular, asli ve önemli.