English-Turkish translations for gab:

çene · gevezelik · other translations

gab çene

What was Dad gabbing about?

Babam ne hakkında çene çalıyordu?

Why are you gabbing here?

Niye çene çalıyorsunuz burada?

Laurie, stop that gab-gab-gabbing.

Laurie, çene çalmayı bırak.

gab gevezelik

And then we brushed each other's hair and gabbed about American Idol.

Ve sonra birbirimizin saçını taradık ve Amerikan Idol'ü hakkında gevezelik yaptık.