English-Turkish translations for ganglion:

sinir düğümü · other translations

ganglion sinir düğümü

The pelvic splenic ganglion.

Pelvik dalak sinir düğümü.