English-Turkish translations for generate:

üretmek · yaratmak · oluşturmak · doğurmak · çocuğu olmak · meydana getirmek · other translations

generate üretmek

In this first generation, the original male also produced a queen.

Ve bu ilk nesil. İlk erkek ayrıca bir kraliçe üretti.

You see this planet's generating a gravity field.

Görüyor musunuz? Bu gezegen, bir yerçekimi alanı üretiyor.

And, generally speaking, what does a plasma generator generate?

Genel olarak konuşursak, bir plazma jeneratörü ne üretir?

Click to see more example sentences
generate yaratmak

But now I have a second chance to make it all right, to create the next generation of hunters stronger, faster, smarter.

Şimdi her şeyi doğru yapmak için ikinci bir şansım var. Yeni nesil avcıları yaratmak için. Daha güçlü, hızlı, akıllı.

Look, I mean, nothing personal, but tobacco generates a little more heat than alcohol.

Bak, diyorum ki, kişisel bir şey değil, ama tütün alkolden biraz daha fazla hararet yaratıyor.

And who created this new generation?

Bu yeni kuşağı kim yarattı peki?

Click to see more example sentences
generate oluşturmak

This churning molten core generated a powerful magnetic field.

Bu çalkalanan eriyik çekirdek güçlü bir manyetik alan oluşturdu.

But it's all computer generated electronic codes, electronic ciphering methods.

Ama hepsi bilgisayarla oluşturulmuş elektronik kodlar, elektronik şifreleme metotları.

Abnormal cosmic conditions are generating unforeseen forces.

Anormal kozmik koşullar öngörülemeyen kuvvetleri oluşturdu.

Click to see more example sentences
generate doğurmak

What if the same swine was born a generation earlier?

Ya bir nesil önce aynı domuz doğmuş olsaydı?

The next generation isn't born yet.

Bir sonraki nesil daha doğmadı!

That's not a generational thing, it's human nature.

Bu kuşakla alakalı bir şey değil, bu insan doğası.

Click to see more example sentences
generate çocuğu olmak

We could be losing like a whole generation of cool kids.

Biz bütün bir nesil gibi kaybediyor olabiliriz Havalı çocuklar.

generate meydana getirmek

Do you think a particle accelerator could have generated some sort of decoherence wave?

Sence bir parçacık hızlandırıcı, bir çeşit dekoherans dalgası meydana getirmiş olabilir mi?