genes

Yeah, but they're your genes, too.

Evet, fakat onlar senin de genlerin.

We isolated separate genes, one of which, in particular, produces a superior growth hormone.

Ayrı ayrı genleri izole ettik. Bunlardan biri, özellikle, üstün bir büyüme hormonu üretir.

You could splice elephant genes with a dog or cat or potbellied pig genes.

Filin genlerini bir köpek, ya da kedi, ya da şiş göbekli bir domuz ile birleştirebilirsiniz.

Genes are the most important thing, Right?

Genler en önemli şeydir, öyle değil mi?

But that's just good genes, man.

Ama bu iyi genlerden kaynaklı adamım.

Thanks for the great genes.

Harika genlerin için sağ ol.

These are driven, healthy, upwardly mobile young men with good genes and bright futures.

Bunlar iyi genleri, potansiyelleri ve parlak gelecekleri olan azimli ve sağlıklı genç adamlar.

That's true, and these things can be in the genes.

Bu doğru ve bu tarz şeyler genlerde de olabilir.

Because i am carrying a baby that has your genes.

Çünkü senin de genlerine sahip bir bebek taşıyorum.

My genes were on a professional basketball court tonight!

Benim genlerim profesyonel basketbol ligindeydi bu akşam!