English-Turkish translations for genesis:

yaradılış · yaratılış · other translations

genesis yaradılış

Genesis chapter six, verse one.

Yaradılış bölüm altı, ayet bir.

Genesis chamber coming online, sir.

Yaradılış Odası çalıştırılıyor, efendim.

Captain Spock's tube located on Genesis' surface.

Kaptan Spock'ın tüpü Yaradılış'ın yüzeyinde tespit edildi.

Click to see more example sentences
genesis yaratılış

Now, we had to take this threat seriously, thus Project Genesis began.

Şimdi biz bu tehdidi ciddiye almak zorundayız, yaratılış projesi başladı.

Randall Steckle, "Genesis"?

Randall Steckle, "Yaratılış?