English-Turkish translations for genital:

jenital · other translations

genital jenital

She gave me genital herpes.

O bana jenital iltihap verdi.

This guy is like genital herpes.

Bu adam jenital iltihap gibidir.