English-Turkish translations for genius:

dahi, dahi., dahice · deha · zeki · zeka · cin · dahiyane · yetenek · other translations

genius dahi, dahi., dahice

Having a genius for a son may not always be easy, but it's always interesting.

Dahi bir eVlada sahip olmak her zaman kolay değil ama her zaman ilginç.

He's a genius, a miracle child.

O bir dahi, mucize bir çocuk.

One man of genius is worth a million like him.

Dahi bir insan, onun gibi bir milyon insana değer.

Click to see more example sentences
genius deha

Why would a nice guy like you wanna kill a genius?

Neden senin gibi kibar bir adam bir dehayı öldürmek ister?

So Kim says you're a genius.

Kim bir deha olduğunu söylüyor.

A rich genius, what could be better?

Zengin bir dehadan iyi ne olabilirdi ki?

Click to see more example sentences
genius zeki

Amy is gonna be a baby genius.

Amy çok zeki bir bebek olacak.

But it's because I'm a genius producer

Çünkü ben çok zeki bir yapımcıyım.

Must be a man of genius.

Çok zeki bir insan olmalı.

Click to see more example sentences
genius zeka

Guess he was a super genius or something.

Sanırım o süper zeka ya da onun gibi bir şey.

But I'm no super genius.

Ama ben süper zekâ değilim ki.

Kid's either a genius or an idiot.

Çocuk ya bir dâhi ya da geri zekâlı.

Click to see more example sentences
genius cin

It is a true genius!

Bu gerçek bir cin. Evet.

Are you a good genius?

Sen iyi bir cin misin?

The lamp, Genius, belongs to me... .and I want my wishes three.

Lamba, Cin bana ait ve benim üç dilek hakkım var.

Click to see more example sentences
genius dahiyane

CASTLE: You gotta admit, this is a genius place to commit a murder.

İtiraf etmelisin ki burası cinayet işlemek için dahiyane bir yer.

Anybody got a genius idea?

Dahiyane bir fikri olan var mı?

Heather, that's pretty genius,

Heather, bu çok dahiyane. Evet.

Click to see more example sentences
genius yetenek

Not talent genius, maybe.

Yetenek değil dahilik belki.

B.A., genius and artistry cannot be rushed.

B.A., deha ve yetenek aceleye getirilmemelidir.

He's Shuutetsu's genius goalkeeper!

Shuutetsu okulunun yetenekli kalecisi!