English-Turkish translations for gentle:

nazik · kibar · yavaş, yavaş yavaş · tatlı · yumuşak · narin · hoş · asil · uysal · hafif · şefkat, şefkatli · anlayışlı · ince · soylu · centilmen · other translations

gentle nazik

You just need to be a little more patient and gentle with me, honey, that's all.

Sadece biraz daha sabırlı ve bana karşı nazik olman lazım, tatlım, hepsi bu.

To live in peace and love like the gentle

Huzur ve sevgi içinde yaşamak için, tıpkı nazik

It's nice, but be gentle.

Güzel, ama nazik ol.

Click to see more example sentences
gentle kibar

And he's so good and kind and gentle, just a sweetheart of a man.

Çok da iyi, kibar ve nazik biri. Çok sevimli bir adam.

He's so sweet and gentle

Çok tatlı ve kibar biri.

Yes, he's very gentle.

Evet, o çok kibar.

Click to see more example sentences
gentle yavaş, yavaş yavaş

And now, very gently, blow.

Ve şimdi çok yavaşça üfle.

Now, gently, slowly, slowly.

Şimdi, nazikçe, yavaş yavaş.

Very slowly, and gently..

Çok yavaş, çok nazik

Click to see more example sentences
gentle tatlı

Her sister had the voice but Alice was a gentle soul, a sweet and a gentle soul.

Kız kardeşinin sesi çok iyiydi. Ama Alice'in nazik bir ruhu vardı. Tatlı ve nazik bir ruh.

He's a very gentle man. Very interesting.

O çok tatlı bir insan çok ilginç

You're a sweet, gentle, sensitive guy.

Sen tatlı, kibar, duygusal bir adamsın.

Click to see more example sentences
gentle yumuşak

Soft and gentle.

Yumuşak ve nazik.

But he had soft, gentle hands.

Ama yumuşak, kibar elleri vardı.

Sweet and gentle.

Tatlı ve yumuşak.

Click to see more example sentences
gentle narin

Oh, Ben, a new girlfriend is like a gentle flower.

Oh, Ben, yeni kız arkadaş narin bir çicek gibidir.

So gentle. fresh as a rose. pure as a lily.

Taze, narin bir gül, bir zambak kadar saf.

Light and gentle like a crystal bell.

Kristal bir zil gibi hafif ve narin.

Click to see more example sentences
gentle hoş

Nice and gentle

Hoş ve nazik.

Everybody, nice and gentle

Herkes, hoş ve nazikçe

I know a couple so gentle.

Çok hoş bir çift biliyorum.

Click to see more example sentences
gentle asil

And nothing is so gentle as real strength.

ve hiçbir şey gerçek güç kadar asil değildir.

You are a truly gentle leader, John.

Sen gerçek asil bir lidersin, John.

Nothing is so strong as gentleness, and nothing is so gentle as real strength.

Hiçbir şey asalet kadar güçlü değildir "ve hiçbir şey gerçek güç kadar asil değildir.

Click to see more example sentences
gentle uysal

He is a very gentle man.

O çok uysal bir adam.

Look how gentle he is.

Bak ne kadar da uysal.

I said she was sometimes obedient and sometimes gentle

Bazen uysal olduğunu söyledim ve bazen de nazik.

Click to see more example sentences
gentle hafif

Light and gentle like a crystal bell.

Kristal bir zil gibi hafif ve narin.

The sun to warm us And the gentle rain.

Bizi ısıtan güneş ve hafif bir yağmur.

Can you breathe more gently?

Daha hafif nefes alabilir misin?

Click to see more example sentences
gentle şefkat, şefkatli

You're so kind and gentle tonight.

Bu gece çok şefkatli ve naziksin.

I need somebody gentle, nurturing, like a woman.

Bana bir kadın gibi nazik ve şefkatli birisi lazım.

Come, gentle night.

Gel şefkatli gece.

Click to see more example sentences
gentle anlayışlı

I think he's a very gentle, understanding man.

Bence o çok nazik, anlayışlı bir adam.

And a sweet, gentle, pleading, innocent, delicate "sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart".

Ve tabii, tatlı, yumuşak, rıza göstermiş, masum" "hassas, anlayışlı, sadık, saf ve tapan bir kadın kalbi!

Not really, I think he can is very gentle and considerate

Sence nasıl? Bence, değil çok kibar ve anlayışlı biri

gentle ince

So sweet and gentle

Çok tatlı ve ince.

He was such a gentle boy.

O çok ince bir çocuktu.

gentle soylu

Then strife began and two new races appeared: the cruel Skekses the gentle Mystics

Sonra kavga başladı ve iki yeni soy ortaya çıktı.: Zalim Skeksiler. Nazik Mysticler.

You are our gentle-born chevalier.

Ve sen soylu bir şövalyesin.

gentle centilmen

So gentle and empathetic!

Çok centilmen ve empatik!