English-Turkish translations for geology:

jeolojik · Jeoloji · other translations

geology jeolojik

An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.

Oslo'dan bir eski dostum ve meslektaşım Antarktika'da bir jeolojik bir araştırma projesi yürütüyor.

It's all produced either biologically or by active geological processes like mud volcanoes.

Ya biyolojik olarak üretilir ya da çamur volkanları gibi aktif jeolojik süreçlerle oluşur.

These islands, in geological terms, are very short lived.

Bu adalar, jeolojik açıdan, çok kısa ömürlüdürler.

Click to see more example sentences
geology Jeoloji

Let me guess. A national crisis of geology?

Dur tahmin edeyim. ulusal bir jeoloji krizi?

He's too on message for a Geology student.

Bir jeoloji öğrencisi için çok fazla mesajı var.

A geology project.

Bir jeoloji projesi.

Click to see more example sentences