English-Turkish translations for germane:

ilgili · alâkalı · bağlı · other translations

germane ilgili

There's a German poem about a boy whose mother is dead.

Annesi ölmüş bir çocukla ilgili bir Alman şiiri vardır.

You're interested in German literature, Mrs. Filipov?

Alman edebiyatıyla ilgileniyorsunuz Bayan Filipov?

Mr. Sanger's opinion isn't germane.

Bay Sanger'ın görüşleri de davayla ilgisiz.

germane alâkalı

A German, an Italian, and a Turk were staying in a hotel.

Bir Alman, bir İtalyan bir de Türk bir otelde kalmışlar.

Davenport was captured and spent the rest of the war in a German prison camp.

Davenport ele geçirildi ve savaşın geri kalanını bir Alman esir kampında geçirdi.

I-I don't think that's germane, do you?

Bence bu hiç konumuzla alâkalı değil. Sizce?

germane bağlı

German housewives logging on.

Alman ev kadınları hatta bağlanacak.