English-Turkish translations for get:

gitmek · olmak · getirmek · almak · gelmek · bulmak · çıkmak · ettirmek, etmek · varmak · gidip getirmek · yapabilmek, yaptırmak, yapmak · bakmak · kızmak · geçmek, geçirmek · başlamak · yakalamak · götürmek · aşağı inmek · anlamak · binmek · öldürmek · kaçmak · atılmak · katılmak · elde etmek · hazırlamak · kurtulmak · bir araya gelmek · kazanmak · kavuşmak · vurmak · ulaşmak, ulaştırmak · uymak, uydurmak · sokmak · yetmek · kurtarmak · ortaya çıkmak · demek istemek · dolaşmak · ayrılmak · sağlamak · ele geçirmek · yavru · geride bırakmak · başarmak · alışmak · açıklamak · edinmek · şaşırtmak · kabul etmek · tırmanmak · üstünden atmak · bağlantı kurmak · düzenlemek · kokusunu almak · sebep olmak · other translations

get ele geçirmek

Is this to do things to me Or just to get control of the remote?

Bu bana bir şeyler yapmak için mi yoksa sadece kumandayı ele geçirmek için mi?

Usually you don't get something like this except at baptisms and weddings.

Genelde vaftizler ve düğünler dışında böyle bir şey ele geçmez.

Instead of helping Black Lightning he wants to destroy it. and get the nanocatalyst.

Siyah Yıldırım'a yardım etmek yerine onu yok etmek istiyor. Amacı nanokatalizörü ele geçirmek.

Get that tramp Sosuhno alive and bring her to me.

O sürtük Sosuhno'yu canlı ele geçirin ve bana getirin.

Forensics team gets ahold of those bodies

Adli tıp o cesetleri eline geçirirse

If there is a gravitsapa on this Plyuk, we'll get it.

Eğer bu Plyuk üzerinde bir gravitsapa varsa onu ele geçireceğiz.

Hey, go a little higher, we gotta get that nine-line up.

Hey, biraz daha yukarı çıkın, O hattı el geçirmeliyiz.

Whoever gets the Loc-Nar will return it to Ard.

Loc-Nar'ı her kim ele geçirirse, Ard'a götürecek.

Get mothe ucking feral!

Aşağılık vahşiyi ele geçir!